Giỏ hàng

[Sophos XG] CẤU HÌNH INTERFACE VÀ STATIC ROUTE SOPHOS XG

  1. Đăng nhập vào trang cấu hình

Đăng nhập vào trang cấu hình Firewall Sophos trên trình duyệt web bằng địa chỉ IP:

https://Ip Firewall Sophos:4444 (IP mặc định của thiết bị là 172.16.16.16)

Giao diện trang cấu hình Sophos sau khi đăng nhập thành công

 

2. Cấu hình các Interface

2.1 Port 1 WAN 1

Trên thanh Dashboard, chọn Network.

Tại tab Interface, click chọn Port 1 để cấu hình.

Trong phần General Settings Port 1

Network Zone,xổ chọn WAN

IP Assignment, điền IP muốn cấu hình

Gateway Name, điền tên Gateway đang cấu hình.

Gateway IP, điền IP gateway của địa chỉ WAN.

 

Click Save

Chọn Update Interface để lưu cấu hình.

  1.        2.2 Port 2 WAN 2

Trong phần General Settings Port2

Network Zone,xổ chọn WAN IP Assignment, Chọn PPPoE - Gateway Name, điền User/Password mà nhà mạng cung cấp.

 

Click Save

Chọn Update Interface để lưu cấu hình.

                 Cấu hình tương tự cho các đường WAN trên các port 3, port 4, port 5
 
                 2.3 Cấu hình port 6 MPLS

Trong phần General Settings Port6

Network Zone,xổ chọn LAN

IPv4/Netmask: điền IP muốn cấu hình

 

Click Save

Chọn Update Interface để lưu cấu hình.

  
                 2.4 Cấu hình port 7 LAN

Trong phần General Settings Port 7

Network Zone,xổ chọn LAN

IPv4/Netmask: điền IP muốn cấu hình

 

 

Click Save

Chọn Update Interface để lưu cấu hình.