Giỏ hàng

Cấu Hình WAN Load Balancing và Failover

1. Cấu hình Load Balancing

Mặt định Sophos sử dụng thuật toán Weighted Round Robin để cân bằng tải. Mỗi kết nối được gán một trọng số. Lưu lượng truy cập sẽ được SF phân phối tương ứng với trọng số được gán.

B1: Network à WAN Link

Manager.

B2: Để cấu hình mode và weight cho một interface WAN ta click vào tên WAN đó.

B3: Cửa số tiếp theo “Gateway

Detail”

Name: Tên Gateway WAN.

IP Address: IP của Gateway.

Type: Chọn Active hoặc Backup.

Active: Chạy cân bằng tải với các WAN active khác

Backup: Dự phòng cho các WAN

Active

Default NAT Policy: Chọn MASQ.

 

 

Cách tính trọng số và tỷ lệ phân bổ lưu lượng trên các WAN

Giả sử rằng:

w1 = weight của WAN 1

w2 = weight của WAN 2

pt = tỷ lệ phần trăm lưu lượng

pt1 = tỷ lệ phần trăm lưu lượng cho WAN 1 pt2 = tỷ lệ phần trăm lưu lượng cho WAN 2

Bước 1: Tính tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập:

pt = 100 / (w1 + w2)

Bước 2: Tính phần trăm lưu lượng trên mỗi đường truyền.

pt1 = w1 x pt pt2 = w2 x pt

Ví dụ: Ta có 2 WAN chạy cân bằng tải nếu ta đặt trọng số w1 = 1 và w2 =2:

Pt = 100 / (1+2) = 100/3 = 33,3

  • pt1 = 1 x 33,3 = 33%
  • pt2 = 2 x 33,3 = 66%
2. Cấu hình failover
 

B1: Cấu hình backup gateway

Click vào edit gateway.

Type chọn Backup để chuyển thành WAN dự phòng.

Active This Gateway:

  • Chọn if … chọn đường WAN mà Nếu WAN đó fail thì WAN này sẽ thay thế.
  • Chọn Manualy nếu muốn tự chuyển bằng tay.

Action on Activation:

Inherit weight of the failed active gateway: sẽ kế thừa trọng số từ WAN active đã fail.

Use configured weight: Sử dụng trọng số đã cấu hình ở trên của WAN đang cấu hình.

Active on failback:

 

Server new connection through restored gateway: tiếp tục sử dụng đường WAN backup cho các kết nối mới (không gián đoạn kết nối)

Serve all connection through restored gateway: chuyển tất cả kết nối sang đường chính (có gián đoạn kết nối)

B2: Cấu hình monitor điều kiện để một WAN được cho là fail

Mục “Failover Rules” như hình

bên thì nếu không ping được đến

8.8.8.8 thì sẽ tự chuyển qua gateway khác.

 

 

Nếu muốn đổi IP monitor thì click Add để thêm mới hoặc Edit để sửa.

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa