Giỏ hàng

Hướng Backup và Upgrade version Kaspersky Security Center

Bắt Buộc: Để Upgrade KSC trước tiên phải thực hiện thao tác backup KSC đề phòng trường hợp upgrade versiton bị lỗi.
 
1. Mở cửa sổ windows. Tìm kiếm công cụ Kaspesky Backup Ubility

2. Bấm Next

3. Chọn như hình và nhấn Next

4. Chọn đường dẫn đến vị trí chứa file Backup, Sau đó đặt password cho file backup sẽ tạo. Sau đó chọn Next

  
  

 

Danh mục tin tức

Từ khóa