Giỏ hàng

Cấu hình Switch Netgear GS724T

Đăng nhập vào trang quản trị Switch:

http://192.168.20.12/

Đổi tên Switch và location

Vào mục System – Management – IP Configuration để đổi IP của switch

Cấu hình  VLAN : vào Switching – VLAN – điền VLAN ID và VLAN Name – click ADD để thêm VLAN

Gán VLAN cho port : vào Switching – VLAN – Advanced – VLAN Membership – chọn VLAN ID cần gắn vào port – Chọn U (Untagged) tại port cần gán VLAN – click apply

Port Trunking : vào Switching – VLAN – Advanced – VLAN Membership – chọn tất cả các VLAN cần được cho phép trunk – chọn T (Tagged) tại port cần gán trunk – click apply

Backup cấu hình : vào Mainternance – Upload – HTTP File Upload – chọn Text Configuration – click Apply để tải về máy tính.

Danh mục tin tức

Từ khóa