Giỏ hàng

Cấu hình Switch Netgear 4300 Series

Đăng nhập vào trang quản trị Switch:

http://192.168.20.10/

Đổi tên Switch và location

 

Vào mục System – Device View để xem các port đang được cắm vào Switch

Đổi password admin :

Vào tab Security – Management Security : tích chọn tài khoản Admin , chọn Enable tại mục Edit Password , đổi pass và click Apply

Cấu hình thêm VLAN :

Vào tab Switching – VLAN : điền VLAN ID và VLAN name – click Add để thêm vlan mới tạo vào

Gán VLAN ID hoặc Trunk cho các port mạng :

Vào Switching – VLAN – Advanced – VLAN Truning Configuration :

  • Gán VLAN : tích chọn port, chon Access , và chọn Access VLAN ID
  • Trunk : tích chọn port, chọn Trunk

Click Apply để hoàn thành

  • Gán VLAN

  • Cấu hình Trunk

Vào Switching – VLAN – Advanced – Port PVID Configuration : tích chọn Port đã gán vlan ở trên, điền PVID và VLAN Member giống VLAN ID đã gán bước trên

Lưu cấu hình : sau khi thao tác bất cứ cấu hình nào, cần vào mục Mainternance – Save config – Save configuration : tích chọn mục Save Configuration và bấm Apply

  • Lúc này các cấu hình mới được lưu.

Danh mục tin tức

Từ khóa