Home / Các dòng thiết bị tường lửa Sophos XG

Các dòng thiết bị tường lửa Sophos XG

firewall-sophos-xg

Thiết bị tường lửa thế hệ mới dành cho doanh nghiệp: Hiệu năng thiết bị và tính bảo mật cao, quản lí dễ dàng hơn, hệ điều hành Sophos Firewall OS tích hợp tất cả các tính năng cao cấp bảo vệ mạng, web, ứng dụng, chống tấn công, bảo vệ và quản lí theo user.

sophos-SG-135

Thiết bị tường lửa Sophos XG 105 / 105 Wireless

 • Firewall Throughput: 3 Gbps
 • VPN Throughput: 300 Mbps
 • IPS Throughput: 700 Mbps
 • Antivirus Throughput: 430 Mbps
 • Concurrent Connections: 3,200,000
 • New connection per.sec:  27,500
 • Ethernet interface: 4 GE Copper
 • Flexi port slot: 0
 • HDD: 64 GB SSD
 • Ram : 2GB
sophos-SG-115

Thiết bị tường lửa Sophos XG 115 / 115 Wireless

 • Firewall Throughput: 3.5 Gbps
 • VPN Throughput: 350 Mbps
 • IPS Throughput: 900 Mbps
 • Antivirus Throughput: 520 Mbps
 • Concurrent Connections: 6,000,000
 • New connection per.sec:  27,500
 • Ethernet interface: 4 GE Copper
 • Flexi port slot: 0
 • HDD: 64 GB SSD
 • Ram : 4GB
sophos-SG-135

Thiết bị tường lửa Sophos XG 125 / 125 Wireless

 • Firewall Throughput: 5 Gbps
 • VPN Throughput: 410 Mbps
 • IPS Throughput: 1 Gbps
 • Antivirus Throughput: 590 Mbps
 • Concurrent Connections: 6,200,000
 • New connection per.sec:  35,000
 • Ethernet interface: 8 GE Copper
 • Flexi port slot: 0
 • HDD: 64 GB SSD
 • Ram : 4GB

Thiết bị tường lửa Sophos XG 135 / 135 WirelessSophos SG 135

 • Firewall Throughput: 7 Gbps
 • VPN Throughput: 950 Mbps
 • IPS Throughput: 1.75 Gbps
 • Antivirus Throughput: 1400 Mbps
 • Concurrent Connections: 6,200,000
 • New connection per.sec:  82,000
 • Ethernet interface: 8 GE Copper
 • Flexi port slot: 0
 • HDD: 64 GB SSD
 • Ram : 6GB
sophos-SG-210

Thiết bị tường lửa Sophos XG 210

 • Firewall Throughput: 14 Gbps
 • VPN Throughput: 1.35 Mbps
 • IPS Throughput: 2.7 Gbps
 • Antivirus Throughput: 2.3 Gbps
 • Concurrent Connections: 8,200,000
 • New connection per.sec:  135,000
 • Ethernet interface: 6 GE Copper
 • Flexi port slot: 1 (GE copper| GE SFP* | GE SFP+*)
 • HDD: 120 GB SSD
 • Ram : 8GB
sophos-SG-135

Thiết bị tường lửa Sophos XG 230

 • Firewall Throughput: 18 Gbps
 • VPN Throughput: 1.5 Mbps
 • IPS Throughput: 4.2 Gbps
 • Antivirus Throughput: 2.8 Gbps
 • Concurrent Connections: 8,200,000
 • New connection per.sec:  140,000
 • Ethernet interface: 6 GE Copper
 • Flexi port slot: 1 (GE copper| GE SFP* | GE SFP+*)
 • HDD: 120 GB SSD
 • Ram : 8GB

sophos-SG-310

Thiết bị tường lửa Sophos XG 310

 • Firewall Throughput: 25 Gbps
 • VPN Throughput: 2.5 Mbps
 • IPS Throughput: 5.5 Gbps
 • Antivirus Throughput: 3.3 Gbps
 • Concurrent Connections: 17,500,000
 • New connection per.sec:  200,000
 • Ethernet interface: 8 GE Copper & 2 GE SFP*
 • Flexi port slot: 1 (GE copper| GE SFP* | GE SFP+* | 10 GE SFP+*)
 • HDD: 180 GB SSD
 • Ram : 12GB

sophos-SG-330

Thiết bị tường lửa Sophos XG 330

 • Firewall Throughput: 25 Gbps
 • VPN Throughput: 2.5 Mbps
 • IPS Throughput: 5.5 Gbps
 • Antivirus Throughput: 3.3 Gbps
 • Concurrent Connections: 17,500,000
 • New connection per.sec:  200,000
 • Ethernet interface: 8 GE Copper & 2 GE SFP*
 • Flexi port slot: 1 (GE copper| GE SFP* | GE SFP+* | 10 GE SFP+*)
 • HDD: 180 GB SSD
 • Ram : 12GB

sophos-SG-430

Thiết bị tường lửa Sophos XG 430

 • Firewall Throughput: 37 Gbps
 • VPN Throughput: 4.8 Mbps
 • IPS Throughput: 9 Gbps
 • Antivirus Throughput: 6.5 Gbps
 • Concurrent Connections: 20,000,000
 • New connection per.sec:  200,000
 • Ethernet interface: 8 GE Copper & 2 GE SFP*
 • Flexi port slot: 3 (GE copper| GE SFP* | GE SFP+* | 10 GE SFP+*)
 • HDD: 240 GB SSD
 • Ram : 16GB

sophos-SG-450

Thiết bị tường lửa Sophos XG 450

 • Firewall Throughput: 45 Gbps
 • VPN Throughput: 5.5 Mbps
 • IPS Throughput: 10 Gbps
 • Antivirus Throughput: 7 Gbps
 • Concurrent Connections: 20,000,000
 • New connection per.sec:  200,000
 • Ethernet interface: 8 GE Copper & 2 GE SFP*
 • Flexi port slot: 3 (GE copper| GE SFP* | GE SFP+* | 10 GE SFP+*)
 • HDD: 2*240 GB SSD (RAID 1)
 • Ram : 16GB