Home / Blog / Video / Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tính

Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tính

Video demo cách cấu hình Sophos UTM chặn truy cập đến một máy tính

Trường hợp 4: Chặn truy cập đến một máy nào đó

Bài viết liên quan