Home / Blog / Video / Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội bộ

Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội bộ

Video demo cách cấu hình NAT port để truy cập web server nội bộ trong Sophos UTM.

Trường hợp 3: Cho phép bên ngoài truy cập vào máy chủ qua port 8888

 

Bài viết liên quan