Home / Blog / Video / Video cấu hình Sophos UTM chặn máy tính truy cập internet

Video cấu hình Sophos UTM chặn máy tính truy cập internet

Video demo các tính năng cơ bản của hệ thống tường lửa Sophos UTM: Cách cấu hình chặn máy tính truy cập internet

Trường hợp 2: Cấu hình chặn một máy ra internet

Bài viết liên quan