Home / Blog / Video / Video Cấu hình cơ bản Sophos UTM

Video Cấu hình cơ bản Sophos UTM

Video demo cách cấu hình các tính năng cơ bản của thiết bị tường lửa Sophos UTM

Trường hợp 1: Cấu hình cho mạng nội bộ ra internet